Previous
Next
Previous
Next

CILJEVI PROJEKTA

Ciljevi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:

Projekt će doprinijeti ostvarivanju Prioritetne osi 6 „Očuvanje i zaštita okoliša i promocija resursne učinkovitosti“, Investicijski prioritet 6ii „Ulaganje u sektor vodnog gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša (Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda) i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koji nadilazi te zahtjeve“, posebno specifičnog cilja 6ii2 „Razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja vode“.

Ciljevi sukladno relevantnoj EU regulativi:

Mjere predviđene Projektom proizlaze iz obaveze usklađivanja sa slijedećim ključnim Direktivama vezano na sektor zaštite voda: Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EEZ), Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) i Direktiva kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EC).

Socijalno-ekonomski ciljevi:

Opći strateški pristup vodno-komunalnih infrastrukturnih projekata usmjeren je na provedbu politika koje za cilj imaju konvergenciju s EU, podizanje životnog standarda građana i promicanje održivog i ravnomjernog razvitka.

Postizanje općeg cilja Operativnog programa doprinijet će poboljšanom stanju okoliša i unaprijediti zaštitu okoliša u ovim pod-sektorima, čime će se podržati održivi model razvitka koji prepoznaje okoliš kao jedan od tri stupa razvoja.

Izgradnja i proširenje okolišne infrastrukture na teritoriju Republike Hrvatske će povećati društveni i gospodarski potencijal regija, stvoriti bolje životne uvijete za građane te pomoći podizanju životnog standarda i poboljšanju javnog zdravlja.

Kao opći socijalno-ekonomski ciljevi mogu se navesti:

  • Obveza koju u ovom slučaju imaju jedinice lokalne samouprave a koja proizlazi iz zakonodavstva iz područja upravljanja vodama implementacijom ovog projekta omogućiti će investiciju u okolišnu infrastrukturu značajno sufinanciranu iz EU Kohezijskog fonda, koju sa druge strane ne bi bilo moguće provesti u ovakvom obimu,
  • Pružanjem osnovnih okolišnih usluga doprinosi se većoj atraktivnosti područja i poboljšanju uvjeta za poslovanje i investicije,
  • Omogućit će se učinkovitije korištenje resursa i tako pridonijeti smanjenju emisija u okoliš.

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa“ stoga:

  • Doprinosi smanjenju lokalnih razlika u stupnju razvoja povećanjem kvalitete života,
  • Doprinosi ispunjenju međunarodnih obveza, posebno u pogledu preuzimanja pravne stečevine EU i obveza koje proizlaze iz punopravnog članstva u EU;
  • Povećava izravna i neizravna gospodarska korist od investicija;
  • Postiže učinkovita apsorpcija dostupnih EU fondova;
  • Smanjuju se troškovi zbrinjavanja otpadnih voda potrošača koji u postojećem stanju imaju septičke jame;
  • Poboljšat će se kakvoća vodnih cjelina koje su trenutno izložene ispuštanju nepročišćenih otpadnih voda;
  • Smanjit će se zdravstveni rizici na području aglomeracije.