Previous
Next
Previous
Next

PITANJA I ODGOVORI

Aglomeracija je područje na kojem su stanovništvo i/ili gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do jednog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

U slučaju aglomeracije Karlovac-Duga Resa to je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Karlovca i Grada Duge Rese, smješten u naselju Gornje Mekušje, koji pročišćava otpadne vode od 30.5.2011.godine.

Zato što je kroz ISPA projekt, kao prvi komunalni projekt u RH sufinanciran sredstvima EU, u Karlovcu izgrađen dio sustava odvodnje, precrpnih stanica i UPOV te dijelom obnovljena vodovodna mreža, što je postavilo temelje za nadogradnju u zaštiti voda, zdravlja ljudi i okoliša u nekom budućem koraku, a koji je upravo projekt Aglomeracije.

Učinci projekta odnose se na unaprjeđenje komunalnog standarda na području vodoopskrbe i odvodnje. Kroz širenje mreže odvodnje, ukinut će se septičke jame što će dati doprinos kvaliteti usluge, životnih uvjeta te zaštite okoliša, a na što nas obvezuju Direktive Europske unije vezano za zaštitu voda i okoliša. O tome više čitajte ovdje.

Prihvatljiv dio izdataka projekta ( sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka, Narodne novine br.115/2018.) je dio koji je Europska unija ocijenila kao prihvatljiv, opravdan i izravno je vezan uz projektne aktivnosti i kojeg ona sufinancira kroz dodjelu bespovratnih sredstava u visini od 68,06 %.

Preostali iznos prihvatljIvog troška financiraju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u visini 12,78 % , Hrvatske vode 12,78 % te Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac, Grad Duga Resa i općina Barilović u iznosu od 6,39%.

Neprihvatljiv dio izdataka projekta je onaj koji nije izravno vezan uz
realizaciju projekta , te njega financiraju same jedinice lokalne samouprave, npr. PDV koji je povrativ, kreditna ulaganja, itd.

Paralelna ulaganja odnose se na investicije koje nisu sastavni dio projekta, ali će se izvesti paralelno sa projektom. To su investicije Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac,  Grada Karlovca, Gradske Toplane i HEP-a te Grada Duga Rese.

S obzirom na velik broj radova koji će imati utjecaj na mobilnost na području zone obuhvata Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac naručilo je izradu  Studije upravljanja prometom za vrijeme realizacije projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa od 2021. do 2023. godine. Osnovni cilj studije je usklađivanje svih planiranih radova na način da se minimizira negativan utjecaj provođenja projekta Aglomeracije na mobilnost zone obuhvata.

Shodno tome u sklopu studije su analizirani svi dostavljeni projekti izvođenja radova kao i sve privremene regulacije prometa te je dat prijedlog njihova usklađivanja sa stajališta utjecaja na mobilnost. Studiju su izradili stručnjaci sa Fakulteta prometnih znanosti, a sufinancirana je u omjeru Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac sa 77,3 %, Grad Duga Resa sa 19,14 %, Općina Barilović sa 3,56 %.

Obavijesti o regulaciji prometa po etapama izvođenja radova objavljivat će se na vrijeme na ovoj mrežnoj stranici, u lokalnim medijima, dostavljat će se predstavnicima Gradskih četvrti i Mjesnih odbora u obuhvatu radova te kućanstvima koja su neposredno vezana uz svaku pojedinu etapu.

S obzirom na velik broj radova koji će imati utjecaj na mobilnost na području zone obuhvata Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac naručilo je izradu  Studije upravljanja prometom za vrijeme realizacije projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa od 2021. do 2023. godine. Osnovni cilj studije je usklađivanje svih planiranih radova na način da se minimizira negativan utjecaj provođenja projekta Aglomeracije na mobilnost zone obuhvata.

Shodno tome u sklopu studije su analizirani svi dostavljeni projekti izvođenja radova kao i sve privremene regulacije prometa te je dat prijedlog njihova usklađivanja sa stajališta utjecaja na mobilnost. Studiju su izradili stručnjaci sa Fakulteta prometnih znanosti, a sufinancirana je u omjeru Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac sa 77,3 %, Grad Duga Resa sa 19,14 %, Općina Barilović sa 3,56 %.

Obavijesti o regulaciji prometa po etapama izvođenja radova objavljivat će se na vrijeme na ovoj mrežnoj stranici, u lokalnim medijima, dostavljat će se predstavnicima Gradskih četvrti i Mjesnih odbora u obuhvatu radova.

Nakon što izgrađena kanalizacijska mreža dobije uporabnu dozvolu, svaki korisnik dobit će na kućnu adresu obavijest o nastanku uvjeta za priključenje.

Sukladno Zakonu o vodama, korisnik ima rok od godinu dana da se priključi na sustav odvodnje. Okno na koje se spaja korisnik izvodi se na rubu granice javne i privatne parcele. To radi izvođač radova o trošku investitora. Internu instalaciju od objekta do okna mora izvesti korisnik o vlastitom trošku, a putem izvođača radova kojeg sam odabere.

Kada se izvedu ti radovi, prije zatrpavanja interne kanalizacijske instalacije, korisnik mora obavijestiti isporučitelja usluge ( Vodovod i kanalizacija Karlovac) kako bi predstavnik isporučitelja na terenu mogao potvrditi da je instalacija i spoj izveden u skladu sa pravilima struke i zakona.

Nakon toga korisnik sklapa ugovor sa isporučiteljom usluge i ulazi u sustav naplate usluge odvodnje otpadnih voda i usluge pročišćavanja otpadnih voda.

Tamo gdje se obnavlja postojeća vodovodna mreža, korisnike će na novi sustav prespojiti izvođač radova o trošku investitora.

Primjerice, ako korisnik sada nema priključak vodoopskrbe na svojoj parceli, nego susjednoj, nakon izvođenja radova imat će mogućnost premještanja svoje interne instalacije na posebno, vlastito okno.
Trošak tog premještanja snosi korisnik. Ako korisnik sada ima priključak na vlastitoj parceli, prebacivanje tog korisnika na novu vodovodnu mrežu izvest će se kako je već rečeno o trošku investitora.

Informacije o obuhvatu radova po pojedinim naseljima/ulicama dostavit ćemo u obliku letaka svim kućanstvima u zahvatu, informacije o radovima objavljivat će se sukladno dinamici radova na ovoj mrežnoj stranici, na Facebook stranici projekta https://www.facebook.com/aglomeracija.karlovac.dugaresa, komunicirati putem medija, dostavljati predsjednicima Gradskih četvrti i Mjesnih odbora za cijelo vrijeme trajanja projekta. 

Za sve informacije možete nas kontaktirati bilo kada putem obrasca dostupnog ovdje ili kontaktiranjem na aglomeracija@vik-ka.hr, ili na telefon: 047 649 146.

Dijalog i suradnja, strpljenje i razumijevanje presudni su za realizaciju projekta na zadovoljstvo Vas kao korisnika usluga, svih sudionika u projektu te cjelokupne lokalne zajednice.